۵٫۰
۰۱

مهارت های زندگی مشترک توجه به حجم لای مترکه هیی که جامعه حال رخ دادن است، بسیاری ضروراست که مورد آموزش آن وقت بیشتری گذاشت. مهارت های زندگی مشترک ویژه خانم ها نیست و آقایون نیز می توانند به کار ببندند. سعی مشاوره خانواده این است که مهارت های زندگی زناشویی دوران قبل از ازدواج و آنجا که امکان پذیر است مشاوره ازدواج مطرح شود.

یک نکته ظریف مهارت های زندگی زناشویی

نکته ظریف مهارت های زندگی مشترک فن تعامل سازنده است. ما می خواهیم از طریق گفتگو طرف مقابل مان به افزایش عشق و محبت طرف مقابل بیفزاییم. اما مشکل اینجاست که خیلی از ما ها نمی توانیم هم صحبت می کنیم. اکثر جلسات مشاوره روانشناسی مشاهده میکنیم که بسیاری از کیس ها به ما میگویند میخواهیم صحبت کنیم ولی این کار را شروع میکنیم پس از گذشت دقایقی منتج به دعوا و دلخوری میشه پس ترجیح میدهیم حرف نزنیم.

  ((این خیلی بد است اگر دوطرف نتوانند حرف بزنند پس چه دلیلی برای ادامه رابطه زناشویی دارند))


بیشتر بخوانید: مشاوره زندگی مشترک


اینجا یک نکته مهم مهارت های زندگی مشترک که عث بهبود گفتگو رابطه زناشویی میشود مطرح میکنیم:

یکی از مهمترین مهارت های زندگی مشترک این است که زجویی نکنیم بلکه همدلی بدهیم. بسیاری از زنان و مردان نیت خیر اقدام به آغاز گفتگو هم می کنند و سوالاتی که ما میگویم شبیه زجویی است این نکته را آغاز میکنند.
مثلا مرد وارد خانه می شود و زن بلافاصله به استقل او می رود این سوال:
چه خبر؟

اینجا نهای این جواب مواجه میشود: اینجا نهای این جواب مواجه میشود: سلامتی!!!
خوب زنی که هدف ایجاد رابطه و توجه به خود آغاز گر یک دیالوگ بوده ناراحت میشود و دوره امتحان میکند و سوالاتی به دنل ایجاد رابطه و ادامه گفتگو است.
مثلا: امروز چه طور بود؟
جواب مرد : خوب بود یا مثل بقیه روزها!!!!

نکته بسیار مهم مهارت های زندگی مشترک:

((خانم ها نمیدانند معمولا مرد ها ادامه این گونه دیالوگ ها خواسر سکوت و کات شدن دیالوگ هستند.))

تکنیک همددلی مهارت های زندگی زناشویی

از طرف دیگر وقتی کلام یا زن بدن مرد برای این کار مواجه میشوند احساس شکست می کنند. پس چه ید کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یکی از تکنیک های مهارت های زندگی مشترک ارتط ایجاد همدلی است.

تصور کنید وقتی شرایطی را برای یک نفر توضیح میدهید، ولی تصور نهایت تصورمی کنید او از ک وضعیتی که شما آن شرایط داشته اید ناتوان است، چه حس بدی به شما دست می دهد ولی وقتی همین موضوع را کسی میان میگذارید و او کاملا شرایط شما را ک میکند چه حس خوبی دارید!
پس به هنگام مواجه طرف مقابل به جای زجویی به دنل همدلی شید. این یکی از مهمترین نکات مهارت های زندگی مشترک است.
به جای سوال کردن که چه خبر؟ بهتر است چکاری کنیم.
میتوانید به چهره او نگاه کنید و همانی که هست را به او برگردانید . اگر خسته است میشود همین موضوع را به او انعکاس داد به این شیوه:
 عزیزم خسته نشی معلومه روز سختی رو داشتی ها!!!
اوه عزیزم چق خسته شدی !!!

توجه کنید مهارت های زندگی مشترک همدلی همدی کاملا متفاوت است

بعضی خانم ها به همسرشان میگویند:
عزیزم خسته شدی ها منم مثل تو خسته شدم….
وای چه جمله وحشتناکی برای مرد!!!!
مرد: مگه تو چه کار کردی و خودن آخرش رو میدونید که دعوا و ….
پس همدلی یکی از نکات ریز برقراری ارتط زناشویی و مهارت های زندگی مشترک است.

مشکلات رایج مهارت های زندگی مشترک

مهارت های زندگی مشترک مشکلاتی نیز وجود دارد که برای مقابله آنها مییست آموزش ببینید. یکی از مشکلات رایج ارتط زندگی زناشویی این است که زوجین سوگیری نسبت به یکدیگر ارتط را آغاز میکنند.
# مثلا مردی را تصور کنید که هنگام ارتط همسرش این پیش زمینه را دارد که او فردی غیر منطقی است. نتیجه: این صورت تجربه نشان داده که تمامی رفرها و سخنان همسر وی نگاه مرد غیر منطقی جلوه میکند حتی دوست داشتن او؟ از طرفی خود مرد نیز به رفرهای غیر منطقی نسبت به همسرش روی می آورد.

یا برعکس زنی را تصور کنید که فکر می کند مردش هیچ وقت احساسات او را ک نمیکند این عث می شود هر موقع مرد هم ابراز احساس انجام دهد از نگاه زن کاملا رفری فاقد احساس تصور می شود و به مرور زن نیز ابراز احساس نسبت به همسرش نمیکند .یکی از مهمترین نکاتی که ید مهارت های زندگی مشترک ید رعایت کنیم این است که روابط مان همسرمان هیچ پیش فرض قبلی نداشته شیم چرا که حتما ما را دچار سوگیری و به تبع آن قضاوت ناصحیح و نتیجه رفری ناصحیح و غلط که خود به توجیه آن خواهیم پرداخت می کند.
((این کار را پذیرش غیرمشروط ارتط می نامیم))

مهارت های زندگی مشترک به دنل تغییر شریک زندگی خود نشید

مهارت های زندگی مشترک هرگز به دنل تغییر طرف مقابلمان نشیم زندگی زناشویی ما نیاز داریم که بینمان جذابیت وجود داشته شد.
برخی زندگی زناشویی برای به دست آوردن دل طرف مقابل، یا سعی میکنند خصوصیات خودشان را سرکوب کنند یا سعی میکنند طرف مقابل را تغییر دهند.
برای نمونه مراجعی داشتیم که مرد دائم به همسر خود می گفت اینق حساس نش اینق گریه نکن!
زن نیز به خاطر بهبود رابطه خود هم سعی کرده بود احساسات خودش را کم کند یعنی سرکوب کند و هم سعی کرده بود مثل مرد رفر کند و این را یکی از مهارت های زندگی مشترک میدانست. نتیجه بعد از گذشت مدتی زن دیگر احساسات خود را بروز نمیداد و مرد اون شور و حرارتی را که از زن نیاز داشت نمیدید و نتیجه احساس شکست این رابطه ایجاد شده بود و دو طرف برای هم جذابیتی نداشتند.

یا مراجع دیگری داشتیم که مرد بیش از حد مطیع همسر خود بود و به مرور اون بخش از قاطعیت خود را کاسته و سرکوب کرده بود و سعی کرده بود شبیه همسرش شود که ابتدا برای زن خوب جلوه میکرد چرا که مسلط بر زندگی اش شده بود.
نتیجه: بعد از گذشت مدتی زن آن بخش از احساسات زنانگی اش را که میخواست حامی و پشتین داشته شد نمیدید و مرد نیز احساس اقتدار نمیکرد. رابطه این دو نفر بقی بحرانی شده بود که روزها و ساعتها خانه کنار هم بودند ولی هیچ لذتی از هم نمی بردند و هم مرد بی تعهد شده بود و هم زن از مرد متنفر گشته بود.

چه راه حلهایی مهارت های زندگی مشترک وجود دارد؟

راه حل: مهارت های زندگی مشترک، هیچ وقت به دنل تغییر طرف مقابل نشیم یا اینکه خود را سرکوب کنیم و شبیه اون شویم بلکه ید فقط و فقط به شناخت تفاوت ها بپردازیم. مهارت های زندگی مشترک ید طرف مقابل را آنگونه که هست و روز اول پذیرفته ایم قبول کنیم و مهارت های زندگی مشترک زمینه یافت خواسته هایمان را ایجاد کنیم این صورت است که همچنان برای هم جذاب خواهیم بود.

مهارت گفت و گو زندگی مشترک

مهارت گفت‌وگویکی از مهارت های زندگی مشترک است و بی نهایت مهم. انسان‌ها از وقتی توانستند حرف بزنند بسیاری از مشکلات خود را حل کردند اگر زن و مرد بتوانند هم گفتگو کنند بسیاری از تنش های زندگی بوجود نمی آید. از طریق گفت‌ و گو ید بتوانیم ارتط کلامی برقرار کنیم و نتوانیم فرهنگ گفت ‌و گو را حل کنیم مشکلات ما حل نمی‌شود.

ک متقابل ومهارت های زندگی مشترک

اکثریت فکر می‌کنند ک متقابل یعنی از بین بردن تفاوت‌ها صورتی که این چنین نیست ک متقابل یعنی همدیگر را شناختن و قابلیت این را داشته شیم که از نگاه او به زندگی نگاه کنیم. طرف مقابل ما متفاوت است چون می‌خواستیم کامل شویم کنار هم قرار گرفتیم و اگرقرار شد تفاوتی وجود نداشته شد لذتی نیز وجود ندارد. قرار نیست که شبیه شویم. متأسفانه مشکلی که وجود دارد شبیه شدن زن و مرد رفر، اخلاق و … است و همین عث تنفر از هم می‌شود.

مهارت های زندگی مشترک ید تفاوت ها ک و پذیرفته شود

بنابراین ق تفاوت‌ها را بدانید. اگر بنا شد گفت‌وگو بین زن و مرد برقرار شود که هر دو از این رابطه لذت ببرند ید زن و مرد همدیگر را بشناسند.
هدف مردان از گفت‌وگو کسب اطلاعات و هدف زنان صحبت کردن هم است.
خانم محترم! همسرت دنل کسب اطلاعات است پس میان صحبت‌هایت به او اطلاعات بده.
آقای محترم! خانم‌ها بیشتر از آنکه دنل کسب اطلاعات شند نیازمند آن هستند که او صحبت کنید و از گذشته یاد کنید که چه ق خوب و لذت‌بخش بود وقتی صحبت می‌کند گوش دهی ‌ن فعال شد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج و زندگی مشترک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : The 12 Important Life Skills I Wish I’d Learned In School

 

مهمترین مهارت های زندگی مشترک چیست؟

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع