۵٫۰
۰۱

مشاوره وسواس امروزه به یکی از مهم ترین خدمات بهداشت روان جامعه تبدیل شده است. این به خاطر این است که شیوع اختلال وسواس جامعه ۲ صد نیز برآورد شده است. توجه به یافته های سازمان جهانی بهداشت وسواس فکری و عملی به عنوان دهمین علت ناتوانی افراد زمینه های اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی برآورد شده است. نتیجه این اختلال کیفیت زندگی افراد را کاهش می دهد. یکی از اهداف مشاوره وسواس لا بردن کیفیت زندگی از طریق مان اختلال وسواس است. اختلال وسواس جبری پیش از دهه ۷۰ میلادی، بیماری ای قلمداد میشد که نسبت به مان مقاوم است. اما توجه به پژوهش هایی که اخیرا انجام شده است؛ روش های موثری برای مان وسواس تعبیه شده است. از جمله این مان ها شامل :

 • مان مواجهه و زداری از پاسخ
 • مان رفری – شناختی
 • مان های فراشناختی

چالش های این مان ها می تواند دسترس بودن مشاوره روانشناسی برای بیمار شد.

مشاوره وسواس جبری برای بیماران مبتلا به این اختلال مزمن

مشاوره وسواس جبری از این جهت مهم است که اختلال وسواس یک بیماری مزمن و ناتوان کننده است و بیشتر موارد کارکردهای شناختی، شغلی و خانوادگی فرد مختل می شود. ید بدانید این بیماری بعد از ترس، وابستگی به مواد و اختلال افسردگی شایع ترین تشخیص های بیماری روانپزشکی را به خود اختصاص داده است. فرضیه مان اختلال وسواس این است که افکار وسواسی اضطراب و استرس پیوند خورده اند و پیوند آنها ناشی از شرطی سازی است. پس مشاوره وسواس فکری جبری مییست این شرطی سازی خاموش شود و افراد برای کاهش استرس و اضطراب خود از اعمال وسواسی مانند شستشو و وارسی جلوگیری به عمل آید.

نیج پژوهش ها نشان داده است که روش مواجهه سازی افراد محرک های اضطراب زا و همچنین جلوگیری از پاسخ به افکار وسواسی موثر بوده است. پژوهش های این نوع روش مانی بهبود قابل ملاحظه ای بیماران مبتلا به این اختلال حاصل شده است.


بیشتر بخوانید: مشاوره تلفنی وسواس


مشاوه وسواس فکری عملی

مشاوره وسواس فکری و عملی اختلالات مربوط به این بیماری را ید به دقت بررسی کند. بیماری وسواس شامل اختلالات مختلفی می شد که مشاوره وسواس فکری و عملی نسبت به تشخیص افتراقی آنها ید بسیار دقیق عمل کند زیرا نشانه های این اختلالات، همچنین نحوه مان آنها یکدیگر تفاوت بسیاری دارد. هنگام مراجعه به مشاوره خانواده دقت تمامی شکایات خود از بیماری را به طور کامل شرح دهید او بتواند تشخیص ستی ارائه دهد.

اختلالات وسواس شامل اختلال:

 • اختلال وسواس فکری عملی
 • اختلال بد شکلی بدن
 • اختلال ذخیره کردن
 • اختلال مو کنی
 • اختلال پوست کنی
 • اختلال وسواس فکری عملی ناشی از مصرف دارو و مواد
 • اختلال وسواس فکری عملی ناشی از بیماری های جسمانی

مشاوره وسواس فکری و وسواس های عملی

مشاوره وسواس فکری و وسواس های عملی نخست ید نشانه های این اختلال را تعریف کرد. وسواس های فکری شامل فکرهایی هستند که به صورت مداوم و مستمر افراد آنها را تجربه می کنند. تصوراتی که به صورت عودکننده و مزاحم به افراد هجوم می آورند عث ناراحتی لینی بسیاری برای این افراد می شوند. از سویی دیگر وسواس های عملی شامل رفرهایی می شد که فرد احساس می کند مییست پاسخ به وسواس های فکری خود این رفرها را نظم خاصی به انجام برساند. البته انجام این اعمال حس اختیاری ندارد و ور دارد که وادار به انجام آنها می شود و صوتی که آنها را انجام ندهد این احساس به او دست می دهد که اتفاق بدی رخ خواهد داد و نتیجه استرس و اضطراب قابل ملاحظه ای را تجربه خواهد کرد.

اصولا وسواس های فکری و عملی دیگر رفرهای عودکننده ای هستند که بیشتر متمرکز بر جسم افراد است مانند وسواس مو کنی و پوست کنی. نکته ای که اینجا قابل ذکر است این است که افراد مبتلا به این اختلال حس می کنند تلاش های مکرر آنها برای کاهش دادن یا متوقف کردن این رفرهای تکراری بی نتیجه است.


بیشتر بخوانید: علت وسواس فکری چیست؟


مشاوره وسواس اختلال بد شکلی بدن

مشاوره اختلالات بد شکلی بدن بر ملاک های تشخیصی این اختلال کید دارند. ملاک های تشخیصی ای که مشاوره اختلال بد شکلی بدن بر آن کید می شود شامل موارد زیر است:

 • مشغولیت ذهنی یک فرد نسبت به یک یا چند نقص یا عیب هایی که آنها حس می کنند بدن شان وجود دارد البته این نقطه ضعف ها برای دیگران مشهود نیست یا بسیار جزئی هستند.
 • طول دوره بیماری اختلال وسواس بد شکلی بدن افراد رفرهای مکرر گوناگونی را انجام می دهند مانند اینکه روبروی آینه می ایستند و بدن خود را وارسی می کند. آرایش برای این افراد بیش از حد است، پوست خود را می کند و … . اعمال ذهنی این اختلال شامل قیاس کردن ظاهر خودش ظاهر دیگران و این فکر پاسخ به استرس هایی است که فرد ره ظاهر خود دارد.
 • اختلال بد شکلی بدن، ناراحتی و اختلال قابل توجهی عملکردهای شغلی خانوادگی و تحصیلی و دیگر عملکردهای فرد ایجاد می کند.
 • این اختلال ذهنی نگرانی هایی که فرد مورد افزایش وزن دارد که مورد اختلال خوردن نمود پیدا می کند؛ متفاوت است.

مشاوره وسواس اختلال ذخیره کردن

مشاوره وسواس اختلال ذخیره کردن ملاک های تشخیصی ای را مدنظر ید بگیرد شامل موارد زیر:

 • مشکل این افراد اختلال ذخیره کردن این است که به طور مداوم اموال و اشیایی که حتی ارزشی ندارند را دور نمی اندازند و یا دل کندن از آنها برای این افراد بسیار مشکل است.
 • این افراد فکر می کنند اگر این اشیا را دور بیندازند، ناراحتی زیادی را تجربه خواهند کرد.
 • افرادی که اختلال ذخیره کردن را دارند عث می شود که مکان زندگی آنها متراکم از اشیاء بی ارزش می شود و به صورت قابل ملاحظه ای مکان زندگی آنها شلخته و بهم ریخته است.
 • ذخیره کردن این اموال بی ارزش عث اختلال قابل توجهی عملکردهای اجتماعی – شغلی یا سایر عملکردهای فرد می شود.
 • اختلال ذخیره کردن، اصولا ناشی از بیماری جسمانی مانند صدمه مغزی نیست.

مشاوره وسواس اختلال مو کنی

ملاک های تشخیصی مشاوره وسواس اختلال مو کنی شامل موارد زیر است:

 • مو کنی به صورت مکرر افراد انجام می شود که نتیجه این کار بی مویی کلی یا جزئی اعضای بدن است.
 • این افراد مکررا برای کاهش دادن و متوقف کردن کندن موی خود تلاش می کنند.
 • رفر مو کنی قطعا ید اختلال قابل توجهی عملکردهای مهم فرد ایجاد کند.
 • مو کنی می تواند هر ناحیه ای از بدن که مو رشد می کند اتفاق بیفتد. مهم ترین قسمت هایی از بدن که اختلال مو کنی آن روی می دهد؛ کاسه سر، ابروها و پلک ها می شد.

مشاوره وسواس اختلال پوست کنی

ملاک های تشخیصی مشاوره وسواس اختلال پوست کنی شامل موارد زیر است:

 • کندن پوست به صورت پیش رونده به صدماتی به قسمت های مختلف پوست منجر می شود.
 • افراد مکررا برای کاهش رفرهای این اختلال تلاش می کنند.
 • پوست کنی، ناراحتی قابل ملاحظه ای عملکردهای مهم فرد ایجاد می کنند.

مشاوره وسواس اختلال پوست کنی ید به این نکته توجه کرد رایج ترین نواحی که افراد پوست خود را می کنند شامل صورت، دست ها و زوها است. این افراد ممکن است حتی ناخن های خود را بکنند و ممکن است برای این کار از وسایلی مانند موچین، سوزن یا قیچی و اشیای دیگر استفاده کنند. ضایعات پوستی این افراد به خوبی قابل مشاهده است. البته این افراد سعی می کنند این صدمات که به پوست خود وارد آورده اند را پنهان کنند.

مشاوره وسواس اختلال وسواس فکری عملی ناشی از مصرف دارو و مواد

ملاک های تشخیصی ای که مشاوره اختلال وسواس فکری عملی ناشی از مصرف دارو و مواد ید نظر گرفته شود شامل موارد زیر است:

 • وسواس های ناشی از مصرف دارو یا سوء مصرف مواد افراد ممکن است به وسواس های فکری، وسواس های عملی، وسواس پوست کنی، وسواس پوست کنی یا سایر رفرهای تکراری روی بیاورند.
 • ممکن است نشانه های وسواس طول دوره مصرف مواد یا ترک آن یا پس از قرار گرفتن معرض آن ایجاد شوند.
 • این اختلال حد قابل ملاحظه ای عملکردهای شغلی، تحصیلی و موارد دیگر مشکلاتی ایجاد می کند.

نشانه های اختلال وسواس این مورد ید مدت سوء مصرف مواد یا ترک مواد یا به سرعت پس از قرار گرفتن معرض دارو یا مواد ایجاد شوند.

 

سوالات متداول

شیوع همزمان اختلالات وسواسی سایر اختلالات روانپزشکی چگونه است؟

زمینه همزمانی اختلال وسواس سایر اختلالات ید گفت که تقری ۷۵ صد افراد مبتلا به وسواس از اختلالات خلقی و اضطرابی رنج می برند. رایج ترین اختلال همزمانی که افراد دارای وسواس تجربه می کنند؛ اختلال افسردگی اساسی است. بیش از ۵۰ صد افرادی که اختلال وسواس دارند، دارای افسردگی هستند.

اختلال وسواس فکری و عملی چگونه است؟

شاید برای شما ور این قضیه سخت شد ولی آنچه که مشاوره اختلال وسواس فکری عملی مشاهده شده است حاکی از این است که رفرهای وسواسی به صورت ناخواسته روی می دهند و این رفرها برای خود فرد بسیار ناراحت کننده است. نتیجه فرد هیچ لذتی از آن نمیبرد.

افراد مبتلا به وسواس چه ویژگی های خلقی ای دارند؟

اکثر افرادی که دارای اختلال وسواس هستند تصمیم گیری مردد هستند. دودلی ویژگی برجسته این افراد است و همچنین نزدیکان جه یک آنها اغلب افراد وسواسی هستند. افراد مبتلا به اختلال وسواس گذشته ای آسیب زا و استرس زا را پشت سر گذاشته اند.

آگاهی افراد وسواسی نسبت به بیماری شان به چه میزان است؟

مشاوره وسواس ما ۳ گروه از افراد روبه رو هستیم. ۱- افرادی که نسبت به بیماری شان بینش خوبی دارند. این افراد قا به تشخیص این هستند که ورهای آنها مورد اختلال وسواس فکری قطعا یا احتمالا ست نیستند. ۲- افرادی که مورد اختلال وسواس شان بینش ضعیفی دارند. این افراد فکر می کنند عقایدشان مورد وسواس فکری و عملی احتمالا ست و ورپذیر است. ۳- افراد فاقد بینش و عقاید هذیانی: این افراد به صورت قطعی به این نتجه رسیده اند که ورهایشان مورد وسواس هایشان کاملا صحیح است.

محتوای افکار وسواسی چیست؟

محتوای افکار وسواسی شامل ترس از آلودگی، انجام تکراری رفرهای نظافتی، منظم کردن، شمردن، افکار مربوط به تقارن، افکار ممنوعه و بوهای جنسی، ترس از بیمار شدن، ترس از صدمه زدن به دیگران و وارسی کردن بدن.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره وسواس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:Lifelines Counseling Services 

 

خدمات مشاوره وسواس چیست؟

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع