5 / 5 ( 2 votes )

تربیت کودک ۳ ساله مستلزم توانایی های بخصوصی از جانب والدین است . همانطور که بچه دار شدن برای والدین یک امر بسیار زی و هیجان انگیز است . این زمان نیز دوره ای حساس و مهم نیز میشد زیرا کودک دیگر از دوران نوزادی خود عبور کرده و نیازمند یادگیری قوانین و مهارت های بسیاری میشد .برای تربیت کودکان ۳ ساله ید این نکته مهم را بدانیم که کودک اکنون وارد دوره ی خردسالی شده و بسیاری از اتفاقات و حوادث اطراف خود را بخوبی ک میکند او حالا میتواند خشم و عصنیت را بفهمد ، ترس را ک کند ، بسیاری کارهای خود را انجام داده و اتفاقات زندگی اش را کنترل کند . این زمینه مشاوره خانواده می تواند یاری رسان شما والدین عزیز شد.

کودک ۳ ساله مفهوم کلمات مختلف را ک میکند و به مقدار قابل توجه ای توانمندی برای قانونمداری دارد .مبحث تربیت کودکان ۳ ساله ید بدانیم تمامی کودکان این محدوده سنی معمولا قوانین را زیر پا میگذارند و چون علاقه بسیاری به استقلال خود دارند یا از قانونمندی خسته میشوند این امری بسیار طبیعی است . بسیاری از والدین استفاده از مشاوره کودک این مشکلات را براحتی حل میکنند .

تربیت کودکان ۳ ساله پسر

تربیت کودک ۳ ساله پسر کمی مشکل تر است . پسران سن ۳ سالگی پر از انرژی هستند و به راحتی میتوان آنها را تعلیم داد چرا که آنها شروع به توسعه ی مهارت های بیشتری میکنند و توجه خود را افزایش میدهند . این دوران استفاده از لوازم آموزشی و گاها اسب زی ها ثیر بسزایی یادگیری کودک خردسال شما دارد .   تربیت کودکان ۳ ساله ید این نکته مهم را مورد توجه قرار دهیم که کودک این سن شروع به کشف احساسات خود میکند . او شخصیت های مورد علاقه ی تلویزیونی اش را قهرمان خود میداند مفهوم ورزش را ک میکند و به آن علاقه مند میشود .

تربیت کودکان ۳ ساله پسر نیازمند دانستن نکاتی مهم و آشنایی تفاوت های فردی کودک پسر می شد ، کودک پسر هنگام ورود به ۳ سالگی شخصیت ها و قهرمانان خیالی بسیاری از کارتون ها و مسابقات ورزشی که میبیند میسازد زیرا قوه ی تخیل او اوج شکوفایی خود قرار دارد و بسیار الگو پذیر میشد .

تربیت کودک ۳ ساله دختر

تربیت کودکان ۳ ساله دختر ید نظر گرفتن عواطف حساس آنان صورت گیرد . کارشناسان و والدین بر سر این نکته که برای تربیت کودکان ۳ ساله ، کودک ید آمادگی آموزش را داشته شند توافق دارند، کودک ۳ ساله میتواند آمادگی خود را برای استحمام اعلام کند یا میتواند خواست یک پوشک جدید را داشته شد و یا خواست زی کردن ا ی آموختن شعر یا داسن را بکند ، بطور کل شما ید برای کودک ۳ ساله دخترن بسیار صبور شید مانند تربیت کودک ۳ ساله پسر دشواری های خود را دارد و ید هر وقت او آمادگی داشته شد به او آموزش بدهید . این امر ممکن است چند روز یا حتی چند ماه بطول انجامد .

هنگامی که دختربچه خردسال آماده یادگیری شد شما ید آموزشن را کلمات سیش وار شروع کنید مثلا به او بگویید دختر بزرگ یا دختر توانمند و زی ، بسیاری والدین از طریق رشوه و پاداش این امر را امکان پذیر میکنند اما به یاد داشته شید که این روش چندان کاربردی ندارد و از نظر تربیتی کودک را اغنا نمیکند  . تربیت کودکان ۳ ساله دختر نیازمند احساس و قوه ی تخیلی به مراتب بیشتر از تربیت کودکان ۳ ساله پسر است . دختران نیازمند زی های پرنسس وار و شخصیت پردازی های لطیف و ظرافت بیشتر اند . آنها معمولا وابستگی بیشتر به پ را از ی بن والدین خود دارند و اولین شخصیت حمایت کننده و سازنده ی امنیت آنها را پ بر عهده دارد . اما نید از نقش مهم ما شکل گیری ابعاددخترانه شخصیت دختر خردسال غافل شد .

نحوه تربیت کودک ۳ ساله

نحوه تربیت کودکان ۳ ساله بسیار مهم و حساس است . مورد تولد سوم فرزندن، ممکن است تغییری نحوه ارتط آنها دیگر فرزندان داشته شید. این اغلب نقطه ای است که بسیاری از کودکان را از زی موازی )که آن بچه ها نزدیکی یکدیگر زی می کنند ( به زی گروهی یا تعاملی )جایی که آنها واقع همکاری و زی دیگران را یاد میگیرند( حرکت میدهد . این به این معنی است که آنها همچنین نیاز به کمک دارند که یاد بگیرند چگونه این روابط را هدایت کنند.   حالی که هنوز ممکن است یک فرد لغ زندگی فرزند شما وجود داشته شد که دوست ندارند از بین ببرند، کودک ۳ ساله قا به ایجاد دوستی واقعی دوسن جدید ) و گاهی اوقات تخیلی ( است و تحت ثیر چیزهایی است که آنها دوست دارند .

بنابراین برای آنها یک امر بسیار معمول است که شخصیت های مورد علاقه خود را از تلویزیون یا کب ها نیز کپی کنند پس والدین نیز ید بتوانند الگوهای سازنده را به کودک خود نشان بدهند . ذهن و تخیل فرزند شما این محدوده سن شکوفا خواهد شد.  همانطور که آنها حافظه خود را توسعه می دهند و شروع به ک بیشتر مورد جهان اطراف میکنند ذهن پرسشگری هم دارند و برای تربیت کودکان ۳ ساله شما ید بسیاری از سوالات مورد انتظار آنها را پاسخگو شید ممکن است زمانی پیدا کنید که نمی دانید چگونه پاسخ دهید ، سعی کنید نسبت به سوالات مداوم فرزندن صبور شید زیرا این روش آنها ر ی یادگیری بیشتر مورد جهان و کائنات اطرافشان است.

ضرورت مشاوره

نحوه تربیت کودکان ۳ ساله امریست که استفاده از مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی حد بسیار زیادی قابل یادگیریست . این می تواند یک چالش شد که بدانید که فرزند شما واقعا چه چیزی را ک می کند و چه چیزی ید یاد بگیرد، اما این ها بعضی از نقاط عطف کودک شما هستند که پایان سه سالگی به آنها می رسد . اطلاعات کودک ۳ ساله حال رشد است از آنجا که آنها اکنون قا به نشستن و تمرکز برای مدت زمان طولانی هستند، آنها می توانند حتی بیشتر از گذ ت شه اطراف خود کند و کاو کنند و والدین ید چه برای تربیت کودکان ۳ ساله پسر چه تربیت کودکان ۳ ساله دختر بسیار صبور شند .

راه های تربیت کودک ۳ ساله

راه های تربیت کودک ۳ ساله را ید از منابع معتبر جویا شویم . صرفا تکیه به غریزه خود و تجربیات دیگران کافی نیست . نگرش قدانی به ما کمک می کند که شخصیت کودک خردسالمان حدود بسیار مثبتی رشد کند . یک روش نحوه تربیت کودکان ۳ ساله بدین شرح است که مثلا ذهنیت قدانی کودک خردسال خود را موارد کوچکتر تحریک کنید :

 • بگویید متشکرم .” هنگامی که “تشکر از شما” واژگان شما خانه گفته می شود ، تمرین طول عمر شروع می شود ، حتی اگر آن را ابتدا روش های تربیتی خود قرار نداده اید اکنون شروع کنید . شما می توانید یک جمله را زن مودنه بر زن جاری کنید و ذهن کودک شما این محدوده سنی بسیار فعال و آماده ضبط کردن تمامی اصول تربیتی شماست . مثلا یک مثال برای برخورد کودک آموزش جمع آوری اطاقش میتواند این جمله شد “: اق شما اسب زی های مرتب سر جای خود بسیار زی است !”

نقش آموزش ست

 • آموزش از طریق نقش زی : اگر کودک خردسال شما خیلی خجالتی شد که نمی تواند یک محیط اجتماعی بگوید “ازشما متشکرم” شما ید او عروسک زی کنید .  مثلا آنها می توانند وانمود کنند که عروسک های خود را برای انجام این کار تیس می کنند ، حالی که شما هم او زی می کنید.
 • ایجاد روال روزانه یا هفتگی یک جمله به طور منظم ” : امروز چه ق از شما سپاسگزارم که مودب بودید!”  می تواند به عنوان یک کلمه روحیه بخش و شخصیت دهنده به کودک شد .
 • راه های تربیت کودک ۳ ساله سخت نیستند . مثلا هنگام خرید صحبت کردن او را محدودیت های مالی خود آشنا کنید و حتی می توانید بعضی از روزها را مناسبت های خود ساخته نامگذاری کنید مثلا بگویید : امروز روز خرید کمتر زندگی بهتر است چنین روزی ما نیز ید صرفه جویی کنیم !
 • تشکر از کسانی که به شما خدمت می کنند و یید کسانی که بی سر و صدا زندگی شما تغییر مثبت ایجاد می کنند ، از راننده اتوبوس فردی که برای یک ناهار خانواده را دور هم جمع می کند ، یک پیام قتمند برای فرزندان شما میفرستد .
 • علاوه بر استفاده از راهکارهای گفته شده میتوانید مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی نیز از نکات ارزشمند راه های تربیت کودکان ۳ ساله برای تربیت کودک خود مطلع شوید .

  خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

  لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

  این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

  منبع:  Teaching children how to behave: 5 essential principles

 

تربیت کودک ۳ ساله و چگونگی رفر والدین

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع